Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2024

Website bán vé ca nhạc thực hiện thông báo đến Bộ Công Thương thế nào?

Website bán vé ca nhạc thực hiện thông báo đến Bộ Công Thương thế nào?

Website bán vé ca nhạc thực hiện thông báo đến Bộ Công Thương thế nào? Mình có bắt gặp một trường hợp là một bạn hỏi rằng, bạn đó có website bán vé nhạc hội thì thực hiện đăng ký website thương mại điện tử đến Bộ Công Thương như thế nào? Để làm rõ […]